2:41:00 PM 1402 / 01 / 10
 
روسا و معاونین سابق شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل
 
 روسای سابق شبکه زمان ریاست معاونین سابق شبکه
معاون بهداشت معاون درمان و دارو
دکتر احمد باهنر
 
ازسال 76 تا سال 79
 
دکتر علی یوسفیان ، دکتر عباس کاووسیان دکتر علیرضا مفرح
دکتر سید ماشاء اله اخضری 
 
ازسال 79 تا سال 82
 
دکتر عباس کاووسیان ، دکتر علی عظیمی دکتر علیرضا مفرح
دکتر سید مهدی موسوی
 
ازسال 82 تا سال 85
 
دکتر علی عظیمی ، دکتر حسین ریاحی دکتر علیرضا مفرح ، دکتر علی یوسفیان
دکتر داوود خیرخواه 
 
ازسال 85 تا سال 87
 
دکتر حسین ریاحی ، دکتر علی یوسفیان دکتر علی یوسفیان ، دکتر سعادت

دکتر محمد مهدوی پناه

از سال 87 تا ابتدای سال 90 دکتر علی یوسفیان دکتر محمد ناظمی
دکتر سید محمد حسین مکی
 
از خرداد سال 90 تا شهریور سال 92 دکتر علی یوسفیان دکتر محمد ناظمی