3:19:56 PM 1402 / 01 / 10
 

کارگزینی شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل

  • کارشناس مسئول امور اداری شبکه : معصومه هاشمی
  • کارگزین: فاطمه دهقانی
  • کارگزین: معصومه عباسی
  • کارگزین: فهیمه ضابط زاده
  • کارگزین: فرزانه زاهدی
  • متصدی آموزش و امور دفتری و بایگانی : اعظم گل کاریان


شرح وظایف کارشناس مسئول

انجام مطالعات لازم در مواردی از قبیل تشکیلات و روش ها ، آموزش ، طبقه بندی مشاغل و تهیه پیشنهادهای لازم جهت ارسال به مرجع ذی ربط
تهیه مجموعه هدف ، وظایف و پست های سازمانی وزارتخانه و یا سازمان متبوع و پیشنهاد آن به مرجع ذی ربط جهت تایید

تهیه شرح وظایف پست های سازمانی با همکاری واحدهای ذی ربط
انجام فعالیت های لازم در زمینه پیاده کردن مفاد طرح طبقه بندی مشاغل دولت در مورد مستخدمین وزارتخانه و یا سازمان متبوع با همکاری واحد کارگزینی
تشریک مساعی در تنظیم آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مورد لزوم در ارتباط با نیازهای وزارتخانه و یا سازمان متبوع
هماهنگ نمودن فعالیت واحدهای تابعه با برنامه ها ، هدف های مورد نظر و خط مشی کلی تعیین شده
تهیه گزارش لازم

شرح وظایف کارشناس آموزش

  جمع آوری و تنظیم اطلاعات لازم در زمینه امور آموزشی
تهیه و تنظیم طرح ها و برنامه های آموزشی

برنامه ریزی ، ارزشیابی و نظارت بر اجرای فعالیت های آموزشی
برنامه ریزی برای توسعه آموزش ضمن خدمت با توجه به نتایج ارزشیابی
تهیه و تنظیم و اجرای تست های ارزشیابی فعالیت های آموزشی
نظارت بر تهیه و تنظیم اساسنامه های واحدهای آموزشی و طرح های لازم ، جهت تاسیس و توسعه واحدهای آموزشی
تهیه و تنظیم برنامه ها و دستورالعمل های لازم جهت برگزاری کلاس های کارآموزی و سمینارهای آموزشی
اجرای برنامه های آموزشی طی دوره
ارزشیابی مستمر فعالیت های مراکز آموزشی به منظور تعیین روش های مناسب جهت بهبود برنامه های آموزشی و رفع نارسایی های موجود

هماهنگ کردن روش های اجرای مصوبات آموزشی در موسسات مربوط و تعیین روش ها و معیارهای ارزشیابی
نظارت بر امور مربوط به برنامه ریزی توسعه آموزش دانش آموزان استثنایی ، عشایری ، سوادآموزش و ...
نظارت بر تشکیل و اداره انجمن های معلمان ، مشاوران راهنمای تحصیلی ، دانش آموزان استثنایی و مربیان
بررسی کلیه فعالیت های مربوط به برنامه ریزی آموزشی از لحاظ نیروی انسانی و مادی بر اساس برنامه های اجرا شده
شرکت در جلسات و کمیسیون های مختلف آموزشی
برآورد کلی اعتبار مورد نیاز واحدهای آموزشی از لحاظ پرسنلی ، ساختمان ، لوازم آزمایشگاهی و کارگاهی
انجام سایر امور مربوطه