امام رضا ( ع ) : مَن فَرَّجَ مِن مُؤمِنٍ ، فَرَّجَ اللّه ُ عَن قَلبِهِ یَومَ القِیامَةِ ؛ هر کس اندوه مؤمنى را بزداید ، خداوند در روز قیامت ، غم از دلش مى زداید .

1:48:13 PM 1397 / 04 / 03
 

سطوح کنترل و مراقبت دیابت

 

سطح اول
سطح دوم
سطح سوم
سطح چهارم
خانه بهداشت / پایگاه بهداشت مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی پلی کلینیک بوعلی شهرستان بیمارستان شهید بهشتی

- آموزش به افراد در معرض خطر ، بیماران و عموم مردم
- شناسایی و ارجاع افراد در معرض خطر ( غربالگری )
- پیگیری افراد در معرض خطر
- پیگیری بیماران
- ثبت اطلاعات و ارسال گزارش

- تشخیص بیماری
- کنترل و درمان دیابت
- ارجاع به سطح سوم طبق دستورالعمل 
- آموزش ( بیماران ، عموم مردم )
- جستجوی زوررس عوارض طبق دستورالعمل
- جمع آوری و ارسال گزارش
- آموزش ( بیماران ، عموم مردم ، کارکنان بهداشتی )
- درمان دیابت غیر قابل کنترل
- تشخیص عوارض
- مراقبت دیابت حاملگی
- ارجاع به سطح چهارم طبق دستورالعمل
- ثبت اطلاعات و ارسال گزارش
- پژوهش ( همگام با پژوهش های تعریف شده از طرف مرکز دیابت )

 - آموزش ( عموم بیماران ، کارکنان ، پزشک و پیراپزشکی، بهداشتی و درمانی )
تشخیص عوارض در سطح تخصصی تر
- درمان عوارض
- مراقبت از عوارض در سطح تخصصی تر
- تهیه مطالب آموزشی
- ثبت مطالب آموزشی
- ثبت اطلاعات ، جمع آوری و ارسال گزارش
- پژوهش

 

     بازگشت به صفحه اول

   
جشنواره پرتال

جشنواره پرتال برتر