5:27:40 PM 1402 / 01 / 10
 

 

شرح وظایف کارشناس آموزش ضمن خدمت و توانمند سازی شبکه

 1. نظارت بر نحوه تکمیل فرم 4 خلاصه مشخصات آموزشی و درنهایت تائید آن
 2. ارسال فرم های شماره 4 و فرم ب بصورت 6 ماهه اول و دوم سال به هر یک از معاونتها
 3. ارسال صورتجلسات کمیته راهبردی به رابطین آموزشی جهت مطلع شدن از دوره های تائید شده
 4. نظارت برنحوه برگزاری کلاسهای آموزشی
 5. ثبت اطلاعات آموزشی متفرقه پرسنل (گواهی ICDL،آموزش مداوم ،و..)
 6. دادن اطلاعیه و ثبت نام دوره های آموزش عمومی از طرف دانشگاه
 7. ورود دوره های آموزشی برگزار شده در برنامه نرم افزاری آموزشی (تعریف عنوان،بانک اطلاعاتی ,شرایط احراز ،......)
 8. اعلام ساعات آموزشی گذرانده شده برای هرسال به کارگزینی جهت صدور احکام
 9. اعلام ساعات آموزشی گذرانده شده برای هر سال به کارگزینی جهت ارزشیابی سالیانه
 10. اعلام ساعت آموزشی گذرانده شده در طول خدمت و یا تاریخ های مشخص شده جهت ارتقاء رتبه ،ارتقاء شغلی و...
 11. تجزیه و تحلیل دوره های برگزار شده ومشخص نمودن نقاط قوت و ضعف  ونتیجه گیری