3:40:53 PM 1401 / 04 / 09
 

 

شرح وظایف رابطین آموزشی

*انجام نیاز سنجی فردی وشغلی کارکنان
*تکمیل فرمهای 4 خلاصه مشخصات آموزشی و فرم ب
*تکمیل فرم مستند سازی فعالیتهای دوره های آموزشی قبل از اجرای دوره
*برگزاری دوره های آموزشی شغلی
*توزیع فرم نظرسنجی آموزشی در آخرین جلسه کلاس آموزشی و دریافت و جمع بندی آن
*ارزشیابی دوره و تکمیل فرم مربوطه
*سنجش اثربخشی دوره های آموزشی از طریق پیش آزمون و پس آزمون و تکمیل فرم ارزشیابی اثر بخشی دوره های آموزشی