سامانه الکترونیکی غربالگری افراد مشکوک به کرونا:       salamat.gov.ir

10:48:30 AM 1399 / 01 / 14
 

نکات آموزشی پس از وقوع زلزله

 

در اثر زلزله احتمال ترک خوردن دیوار، شکستگی و یا ترک خوردن و مسدود شدن مسیر دودکش داخل دیوار و همچنین خطر جدا شدن لوله های دودکش ها و خطر گاز گرفتگی وجود دارد. لذا قبل از خوابیدن حتماً دودکش های بخاری، پکیج و آبگرمکن را کنترل کنید.

پس از زلزله

تیزرهای آموزشی

 

   
جشنواره پرتال

جشنواره پرتال برتر