سامانه الکترونیکی غربالگری افراد مشکوک به کرونا:       salamat.gov.ir

9:51:40 AM 1399 / 12 / 10
 


کارشناس حسابداری منابع و اعتبارات

معرفی:

 نام و نام خانوادگی: فاطمه سادات میرحسینی

 تحصیلات : کارشناس حسابداری

 سابقه کار : 13 سال

متصدی امور بانکی: 

نام و نام خانوادگی: علی عصاری 

 تحصیلات : دیپلم

 سابقه کار : 23 سال

شرح وظایف:

1- نظارت بر تامین اعتبار کلیه درخواست های هزینه ای و سرمایه ای که تعهد پرداخت ایجاد می نماید و یا منجر به پرداخت می شود

2- تایید اسناد پرداخت با توجه به نظام مالی جدید دانشگاه

3- نظارت بر نگهداری مطلوب اطلاعات مربوط به اعتبارات ستاد و واحدهای تابعه

4- گرد آوری منابع لازم به منظور انجام اظهار نظر در خصوص وضعیت اعتبارات مصوب و دریافتی

5- پاسخ گوئی به مسئولین ذی ربط در خصوص وضعیت اعتبارات مصوب و دریافتی

6- همکاری با سایر واحدهای امور مالی در زمینه صدور اسناد حسابداری

7- نظارت بر ممهور نمودن کلیه مدارک و ضمائم مربوط به پرداخت به مهر "پرداخت شد"

8- پاسخ گوئی به مسئولین ذی ربط در خصوص وضعیت نقدینگی

9- تشخیص مطالبات مشکوک الوصول و پیشنهاد تخصیص ذخیره لازم در حسابها

10- انجام سایر وظایف مرتبط محوله از جانب معاون حسابداری مالی که با توجه به نوع وظایف ،انجام آن توسط شخص دیگری امکان پذیر نباشد.

11- انجام مکاتبات لازم با مراجع ذی صلاح

12- بررسی و تامین اعتبار کلیه درخواست های هزینه ای و سرمایه ای که تعهد پرداخت ایجاد می نماید و یا منجر به پرداخت می شود

   
جشنواره پرتال

جشنواره پرتال برتر