شعار روز جهانی مبارزه با دخانیات: اجازه ندهید دخانیات، نفس شما را بگیرد.

1:53:13 PM 1398 / 03 / 26
 
RSS اخبار شبکه
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  118  -&nb -iewsPaeIndexl .m30_lnkPager" href="Default.aspx?PageID=45&_ln-kBin_ctlkPagMain_ctl00_ctlMain_ctref="Def .mpr .m30_lnkPager" href4  19">12al00_rptN8i  -  Pi_cpi_cp 0r_ct_l 4wsT4wsPage8119 7 .m30_lnkPager" href="Default.aspx?PageID=45&_tl003ctl00_rptNewsPager_ctl238_lnkPager" href="Default.aspx?PageID=45&NewsPageIndex=119">120 7  19">12al00_rptN8i  -  tl003ctl00_rptNewsPager_ctl240_lnkPager" href="Default.aspx?PageID=45&NewsPageIndex=120">121 7_ctl00_rptNewsPager_ctl24ar" hl242_l 4Te r" h .ml242 tl004ctl00_rptNewsPager_ctl242_lnkPager" href="Default.aspx?PageID=45&NewsPageIndex=121">122 8T4wsP0_ctl00_rptNewsPager_ctl242_lnager_ctlt"> Pi_cpi_cp 4tl004ctl00_rptNewsPager_ctl244_lnkPager" href="Default.aspx?PageID=45&NewsPageIndex=122">123 8  -  118  -&nb -iewsPaeIndexl 8 .m30_lnkPager" href="Default.aspx?PageID=45&4ln-k4in_ctlkPagMain_ctl00_ctlMain_ctref="Def .mpr .m30_lnkPager" href4 8  19">12al00_rptN8i  - 4 4 Pi_cpi_cp 4 4 0r_ct_l 4wsT4wsPage8119 9 .m30_lnkPager" href="Default.aspx?PageID=45&4tl004ctl00_rptNewsPager_ctl238_lnkPager" href="Default.aspx?PageID=45&NewsPageIndex=119">120 9  19">12al00_rptN8i  - 4tl004ctl00_rptNewsPager_ctl240_lnkPager" href="Default.aspx?PageID=45&NewsPageIndex=120">121 9_ctl00_rptNewsPager_ctl24ar" hl242_l 4Te r" h .ml242 4tl005ctl00_rptNewsPager_ctl242_lnkPager" href="Default.aspx?PageID=45&NewsPageIndex=121">122 3">1tl00_rptNewsPager_ctl24ar" hl242_l 4Te r" h .ml242 5tl005ctl00_rptNewsPager_ctl244_lnkPager" href="Default.aspx?PageID=45&NewsPageIndex=122">123 30  -  118  -&nb -iewsPaeIndexl30 .m30_lnkPager" href="Default.aspx?PageID=45&5ln-k5in_ctlkPagMain_ctl00_ctlMain_ctref="Def .mpr .m30_lnkPager" href4 30  19">12al00_rptN8i  - 5 5 1tl00_rptNewsPager_ctl24ar" hl242_l 4Te r" h .ml242 5 5 0r_ct_l 4wsT4wsPage8119 31 .m30_lnkPager" href="Default.aspx?PageID=45&5tl005ctl00_rptNewsPager_ctl238_lnkPager" href="Default.aspx?PageID=45&NewsPageIndex=119">120 31  19">12al00_rptN8i  - 5tl005ctl00_rptNewsPager_ctl240_lnkPager" href="Default.aspx?PageID=45&NewsPageIndex=120">121 31_ctl00_rptNewsPager_ctl24ar" hl242_l 4Te r" h .ml242 5tl006ctl00_rptNewsPager_ctl242_lnkPager" href="Default.aspx?PageID=45&NewsPageIndex=121">122 32>1tl00_rptNewsPager_ctl24ar" hl242_l 4Te r" h .ml242 6tl006ctl00_rptNewsPager_ctl244_lnkPager" href="Default.aspx?PageID=45&NewsPageIndex=122">123 32  -  118  -&nb -iewsPaeIndexl32 .m30_lnkPager" href="Default.aspx?PageID=45&6ln-k6in_ctlkPagMain_ctl00_ctlMain_ctref="Def .mpr .m30_lnkPager" href4 32  19">12al00_rptN8i  - 6 6 1tl00_rptNewsPager_ctl24ar" hl242_l 4Te r" h .ml242 6 6 0r_ct_l 4wsT4wsPaT4wsPa 4wsP4ar" P4ar" صفحهP4ar" 7 sispanct_l ازt_l t_ t_ ptNwsPag'r_ctl24ar" hl242_l 4 r"l 1p4l'>
t_ ptNwsPag'r_ctl24ar" hl242_l 4 r"l 1p4l'>دومین همایش دیابت برگزار گردیدt_ pimg width=80 height=68 src=http://aranbidgol.kaums.ac.ir//UploadedFiles/n r"95/hamaiesh.diabet.1.jpg />t_ دومین همایش دیابت با حضور پزشکان متخصص داخلی، زنان و زایمان و پزشکان عمومی و پرستاران و ماماهای مراکز بهداشتی درمانی و پرسنل مبارزه با بیماری ها در سالن اجتماعات هتل رز کاشان برگزار گردید.t_
t_ pp alignsPaentptNct_ t5 / 03 / 11 -9:ctlpct_ t_ t_
t_ t_ ptNwsPag'r_ctl24ar" hl242_l 4 r"l 1p41'>
t_ ptNwsPag'r_ctl24ar" hl242_l 4 r"l 1p41'> به مناسبت هفته جمعیت:t_
t_ 12al00_rptN8i  - 6 6 ؈bct rcttbctl24 iT4 i <یا ةt_ t_ pp a2pp 29aent <_ ؈bct 4 ت هتل in_ابت برگزار گردیدt_ pimg width=80 height=68 src=http://aranbidgol.kaums.ac.ir//Up ؈bctکl ی ttbtd>Curbtbcجrیr4 i t_ t_ pp a2pp 29aent4 <_ t_ pimg width=80 height=68 src=http://aranbidgol.kaumsrooz.rdvaadedomomin_ctl00_ctl00ewsr ptNwxaA ل4 iT4ط4 rیr4t_io دr 'riماr4t ptl" bos4ict" ٱاتل4ct4ict4i_ioنی iT4 i <گ 1p.2nd-color: #f2f2f2">t_ ی وa t_ pp alignsPaentptNct_ t5 / 03 / 11 -9:ct2pp 27 -12:4kPi_ t_ pimg width=80 height=68 src=http://aranbidgol.kaumsb_cpid.helalahmarain_ctl00_ctl00ewsr ptNwxaA t_ t_ pp a2pp 2 12:2 <_ t_ pimg width=80 height=68 src=http://aranbidgomonasebat/shabann_ctl00_ctl00ewsr ptNwxaA t_ t_ pp a2pp 2 8: <_ t_ pimg width=80 height=68 src=http://aranbidgol.kaumspi/arrdvi.sefidshahrain_ctl00_ctl00ewsr ptNwxaA t_ t_ pp a2pp 18 11:3nkP_ t_ pimg width=80 height=68 src=http://aranbidgol.kaumsamoztshct_hpaziUploadedFiles/n r"95/hamaiesh.diabet.1.jpg />t_ t_ pp a2pp 18 11:ptNct_ t5 / 03 / 11 -9:ctlpct_ t_ t_
12al00_rptN8i  - 6 6 t_ یت:t_ ی وa t_ pp alignsPaentptNct_ t5 / 03 / 11 -9:ctlpct_
t_ t_ ptNwsPag'r_c3l24"l oی t4iT4iT4o ٯi n_ct t_iontptN t ی tی اسt_ t_ pimg width=80 height=68 src=http://aranbidgol.kaumsb_cpid.rooz.mac.Files/n r"95/hamaiesh.diabet.1.jpg />.1.jpget.1.jpg />t_ t_ pp a2pp 15 12:3 <_ t_122-div class="menuBorarr">tl_:t_1222f2">t_122t_ t_borarr="0"et.1-03 class="TdMenuItm" onmouseout="HideSubMenu(this);" onmouseovrr="ShowSubMenu(this);">trct_ 4فi/ icttاسn_ 43/ pt"i n_ct"r"i24 ctt_borarr="0"t0.1-03 class="TdMenuItm" onmouseout="HideSubMenu(this);" onmouseovrr="ShowSubMenu(this);">trct_ 4s4لrtخچ3/ n_ 43/اسtrct_ 4t_ioبt"r24 icttt4iب p n_ 43/اسtrct_ 24 رلrtctn_ 43/اسt_borarr="0"t0.1-03 class="TdMenuItm" onmouseout="HideSubMenu(this);" onmouseovrr="ShowSubMenu(this);">trct_ 24 رلtn_ 43/اس90trtrct_ 24 ئrir"فit_اس90trtrct_ oticیict3/اس90trtrct_ oag' 2n_هiT4tاس90trtrct_ 4t_io r 'riمااس90trg'icttctpt"t_borarr="0"t0.1-03 class="TdMenuItm" onmouseout="HideSubMenu(this);" onmouseovrr="ShowSubMenu(this);">trct_ g'icttct pt"i n_cااس90trtrct_ g'icttct i24 ctt"r i واس90tri t44tibos4p pt"t_borarr="0"t0.1-03 class="TdMenuItm" onmouseout="HideSubMenu(this);" onmouseovrr="ShowSubMenu(this);">trct_ i t44tibos4p npر"t t cیاس90trtrct_ i t44tibos4p ttb4pinptNi اس90tri i t_/ ct_iot'riماt_borarr="0"t0.1-03 class="TdMenuItm" onmouseout="HideSubMenu(this);" onmouseovrr="ShowSubMenu(this);">trct_ 24 t_راس90trtrct_ ا t_orttاس90trtrct_ 2_ioprttt"r یtt"_l 'rt4pt"اس90trtrct_ 22_ز3/اس90trtrct_ i 4tiیت:trct_ 24 efاس90tri 'riot24 _زt_borarr="0"t0.1-03 class="TdMenuItm" onmouseout="HideSubMenu(this);" onmouseovrr="ShowSubMenu(this);">trct_ 2ioi ٯt ioag'اس90trtrct_ _اtt _2iotاسtrct_ ا tة"_l اسtrct_ g'4t4ct طot pi 4اس90tri"_lt_borarr="0"t0.1-03 class="TdMenuItm" onmouseout="HideSubMenu(this);" onmouseovrr="ShowSubMenu(this);">trct_ ob 4r ض<تاس90trtrct_ فi244pt"اس90trtrct_ bت 4r t24 اس90trtrct_ _l bت l bی tاس90trtrct_ 4i 4tiیت:t_ t_ t_ t_1 :t_122t_ div class="Portalinnrr">" " /_111122t_ t">" div dir="rtl2f2f2grot_ 2f2 trct_ timgount=" :اس9_ <9div>t_ <9div>t_ <2f2 9div>t_ 9div>t_t_t_ 2290trt_ 2290ct/ 2290eref=/ / 222222222222222222222222222222222222222290trt_ 90ct/ / -/.1/ -/3 class="DownCert">2f2 -90trt_ 90ct/ 90eref=/ 2222  / 2222 / 2222 t_t_ / 222/ 222t_class="Foo #fTbl"ounignolod: #f">2f222t__class="Foo #f"ounignolod: #f"t">" /td>t_unignolod: #f"2f22f2 /ct/ /d rowt_ nol3" t_ 2f2222div dir="rtl2f2f22222<_ <222222trct_ ٳ:ٯt ل_اt iت:ش_o <222222trct_ /: _2t4oibos4 تژیکt iت:ش_o <222222trct_ <222222trct_ g'ـــo <222222trct_ g'tةزt <222222trct_ : <222222trct_ i ٧ة"اــ4ct pانـــــاس <222222trct_ پ <222222trct_ g <222222trct_ Distance Learning Collegeاس <222222trct_ g'g' خر"ttt _i _تاس9_ <222 9div <22290trt_222/d rowt_ nol3" t_ 2f2222imgount="" trc/" pimg wght=68 src=h/UploadedFiles/93/home/B-H-Foo #f-V#f-Line8pngrct_ ا0trt_222/d rowt_ nol3" t_ 2f2222_ <222 2trct_ bضl اtgر" bct ل_ااس <22222trct_ ةاiة": _t ict:ش_o <22222trct_ _o<"tt ةسt ict:ش_o <22222trct_ <22222trct_ gظo<44ج c24 t<ر": <22222trct_ ةا: <22222trct_ <22222trct_ 4/t <22222trct_ 4/2ir <ج c24 iی24 تاس <22222trct_ <22222trct_ 2f2222imgount="" trc/" pimg wght=68 src=h/UploadedFiles/93/home/B-H-Foo #f-V#f-Line8pngrct_ ا0trt_222/d rowt_ nol3" t_ 2f2222_ <222 2trct_ itt <ت _bcاt"t/2ifاس <22222trct_ <22222trct_ <22222trct_ <22222trct_ t tt/2r"رژr" tت /:cاtغذl اس <22222trct_ tفt_t <22222trct_ t /i: _ <22222trct_ t 2: _44pت2bضا ن طoحاس <22222trct_ tپict <ةت /tیکt iت:ش_o <22222trct_ t iت:ش_o <22222 9_ <222ا0trt_22ا0ct/ ا0body>2fا0td>t>2fdiv <2grot_ 2f2 timgount="" trc/" pimg wght=68 src=h/UploadedFiles/93/home/B-H-Foo #f-Hof-Line8pngrct_ ا_ <2grot_ 2f2 tt_ n lang="fa">tt_ n lang="fa">trct_ <ح timgount="" trc/" pimg wght=68 src=h/UploadedFiles/foo #f/Seperator.gif" t_ 29سrct_ tt_ n lang="fa">trct_ timgount="" trc/" pimg wght=68 src=h/UploadedFiles/foo #f/Seperator.gif" t_ اسrct_ tس/t_ n/t_ nt_ n lang="fa">tt_ n lang="fa">trct_ ةارک": _tس/t_ nrct_  9س/t_ nt_ n lang="fa">tt_ n lang="fa">trct_ timgount="" trc/" pimg wght=68 src=h/UploadedFiles/foo #f/Seperator.gif" t_ اس/t_ n/t_ nt_ n lang="fa">trct_ tسt_ n lang="fa">trct_ pاir t iت:ش_ott_ n lang="fa">trct_ timgount="" trc/" pimg wght=68 src=h/UploadedFiles/foo #f/Seperator.gif" t_ اسrct_ tس/t_ n/t_ nt_ n lang="fa">tt_ n lang="fa">trct_ tt_ n lang="fa">trct_ timgount="" trc/" pimg wght=68 src=h/UploadedFiles/foo #f/Seperator.gif" t_ اسrct_ tس/t_ n/t_ nt_ n lang="fa">tt_ n lang="fa">trct_ <22 9_ <9div < <9div < < <22 / <22 / 2 ا0trt_22 /d vunignoltop"rt_2 2 / 2222222222222222222222timgount="" heightol37" trc/"../App_Themes/ght=69301/im_cyswstat-icon8pngrcwidth="246"td> <2222222222222222222222div_class="Statpnl"rt_2222222222222222222222div_class="Statpnltext"rt_2222222222222222222222imgoidolotl00_TodayVVCCtrl1_todayvisit" trc/"App_Themes/bo < ts4 i"t <د42l اto<4 2i: 91 <22imgoidolotl00_TodayVVCCtrl1_todayvisito=" trc/"App_Themes/bo < ts4 i"t <د4ک"::د_o< ا<4 2i: 68 < 22222222222222222222229div <22222222222222222222229div <2222222222222222222222 / 22222222222222222222222222222div_class="Statpnl"rt_2222222222222222222222div_class="Statpnltext"rt_t_t_ 2 / 2222222222222222222222222222222222222222/ 2div_idolotl00_CopyRight_pnlContrd>t">" div_dir="rtl2f2f2grot_ 2f2 tt_ n t_   tt_ n lang="fa">tt_ n lang="fa">Copyright @2019" KAUMS/t_ n/t_ n/t_ n <22tt_ n t_ tt_ n lang="fa">tt_ n lang="fa">trct_ 2f2222222222222222222222div_class="Statpnltext">2f 2 / 2trct_ t2borarr="0"/ 222 imgoidolotl00_fdfgorm1_Im_cy2" < اس/ 222222222222ا0trt_222222222222/d t_ / 222 / 222 imgoidolotl00_fdfgorm1_Im_cy1"ا0trt_22222222ا0ct/ ا0td>tt/ < 2div_idolDivTafMess_cy" < 29div <2222div_idolDivTafLoading" < 22222div_t_ 2f222222222222imgoidolotl00_fdfgorm1_imgLoading"2f222222229div <22229div <2222divoidolDivTafForm"tElement"> < 22222div_class="DivAdminAddEditForm"> < 222222222<0td>t2borarr="0""   " ا0trt_22222222222222222222/d class="TdFormField">" ا0trt_22222222222222222222/d class="TdLabel">2f2222222222222222222222 2: _44"ا:ا0trt_2222222222222222ا0ct/ " " ا0trt_22222222222222222222/d class="TdFormField">" ا0trt_22222222222222222222/d class="TdLabel">2f2222222222222222222222 l ا"ا" ا0trt_22222222222222222222/d class="TdFormField">" ا0trt_22222222222222222222/d class="TdLabel">2f2222222222222222222222 2: _44گ4/:د2:ا0trt_2222222222222222ا0ct/ " " ا0trt_22222222222222222222/d class="TdFormField">" ا0trt_22222222222222222222/d class="TdLabel">2f2222222222222222222222 l ا"اtt/ div_t_ 2f22222222222222222f2222222222229div <222222229div <22229div <9div < <22 < <22 <22222222222222222222229div <22222222222222222222229div < < <ا0trt_2 ا0ct/ ا0td>tt/ ا0trt_ t_ ا0ct/ / ا0td>tt/ < < < < < < < 2fاhtml>